d
Follow us
  >  Nyheder

Klart ulovlig dansk momspraksis vedrørende momsfradrag for erstatninger og skader – 22. januar 2020

Det følger af Momsstyrelsens egen retsopfattelse i Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit D.A.11.1.8.1, at for momssubjekterne (fysiske og juridiske personer) begunstigende og/eller bebyrdende momspraksis vedrørende skader og via angivet praksis erstatninger herfor ”…er ikke lovfæstet, men reguleret dels af domstolspraksis, dels af administrativ praksis.” Der er i vejledningen alene henvist til en afgørelse fra Momsnævnet fra 1968. Det er ikke sig selv EU-retsstridigt, medmindre den omhandlede praksis i sig selv er EU-retsstridig/stridende mod momssystemdirektivet og/eller retssikkerhedsprincippet, men det er en klar krænkelse af Grundlovens § 3, § 43, 1. led, og efter omstændighederne § 46, stk. 1.

RSN Advokatfirma kan rådgive din virksomhed om fx et princip om retsbeskyttede, berettigede forventninger inden for EU-retten og/eller foretage en selvstændig prøvelse af den underliggende momsret i momssystemdirektivet.

 

RSN Advokatfirma bistår erhvervsklient med juridisk notat i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar vedrørende ændring af reglerne om beskatning af fri bil – 12. december 2019 

Hvis din virksomhed og/eller fx organisation har lignende behov, så er RSN Advokatfirma specialist i lovgivningsproces. Således at potentielle og reelle juridiske, politiske, administrative og/eller økonomiske problemer kan findes hurtigst muligt i lovgivningsprocessen. Og oplyses over for det pågældende ressortministerium m.v. Til gavn for alle parter og interessenter.

 

RSN Advokatfirma har opnået medhold i Procesbevillingsnævnet og har opnået hjemvisning til Civilstyrelsen i principiel sag vedrørende erstatning ved investering i værdipapirer m.v. på en kendt investeringsplatform – hvilke muligheder giver det for dig og/eller jer – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået medhold ved Procesbevillingsnævnet og opnået hjemvisning til Civilstyrelsen til fornyet behandling i principiel sag vedrørende erstatning ved investering i værdipapirer m.v.

Han du og/eller I ligeledes tabt penge via fx tekniske fejl på fx kendte investeringsplatforme, så er du og/eller I meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

 

RSN Advokatfirma har bistået i sag om falsk underskrift, hvori politiet har opgivet sigtelsen – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om falsk underskrift, hvori politiet har opgivet sigtelsen.

Hvis og/eller I er sigtet eller tiltalt for fx overtrædelse af skatte-, moms- og afgiftslovgivningen, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

 

RSN Advokatfirma har fået ændret en afgørelse om afsoning i udlandet og afgørelse om udlevering til afsoning i Sverige – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om afsoning i Sverige og udlevering til Sverige, hvori der er givet medhold i, således at klienten kan afsone i Danmark og ikke skal udleveres til Danmark. 

Hvis og/eller I har problemer med afsoning eller udlevering til andre lande i fx skatte-, moms- og afgiftssager, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.