d
Follow us
  >  Nyheder

EU-domstolen har d.d. afvist prøvelse af del af den polske retsreform – 26. marts 2020

EU-domstolen har d.d. afvist prøvelsen via præjudiciel forelæggelse af en del af den polske retsreform (disciplinære sanktioner over for dommere). Årsagen var, at sagerne ikke indeholdt et EU-retligt element i forhold til TEU art. 19, stk. 1, 2. pkt., eller andre EU-retlige bestemmelser inden for de præjudicielle spørgsmål. EU-domstolen rettede ikke de præjudicielle spørgsmål. Men EU-domstolen fastslog, at en præjudiciel forelæggelse for Domstolen ikke i sig selv må medføre disciplinære sanktioner for dommere i Polen.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200035en.pdf

 

Godtgørelse for uretmæssige anholdelser – 26. marts 2020

RSN Advokatfirma har g.d. på vegne af en klient opnået godtgørelse hos Statsadvokaten i København for uretmæssige anholdelser. De omhandlede anholdelser var en af følge af, at anklagemyndigheden ikke udleverede de relevante eller afgørende akter, hvorfor den del af sagen blev løst uden akter via de svenske myndigheder. Sagen viser, at man meget desværre som advokat skal være opmærksom på, hvorvidt man modtager samtlige, relevante eller afgørende akter, men at der retmæssigt godtgøres for virkningerne heraf, hvis det opdages. Der har ud fra det oplyste i pressen vist været lignende problemer i “Britta Nielsen-sagen”. Spørgsmål om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er endnu ikke endeligt afgjort (om det skal indbringes for Rigsadvokaten).

 

EU-tiltrædelseslov kendt ugyldig i Tyskland – 20. marts 2020

Forfatningen (fx Grundgesetz i Tyskland og Grundloven i Danmark) skal overholdes såvel i fx Tyskland som i Danmark. Tysklands tiltrædelse ved lov af Den Europæiske Patent Domstol er kendt ugyldig af den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) som følge af tilsidesættelse af kravet i den tyske grundlov (Grundgesetz) om et kvalificeret flertal på mindst 2/3 i den tyske Bundestag (svarende til Folketinget i Danmark) ved en sådan overladelse af dømmende magt til EU.

 

Konstitutionel nødret – Covid19-virus i Danmark og i dansk forfatningsret? – 16. marts 2020 

Artikel er d.d. udgivet på www.ssrn.com:

Artiklen er en kort, hurtig og overordnet indgang til konstitutionel nødret i dansk forfatningsret. Den redegør kort og overordnet for, 1) hvilket retligt fænomen eller juridisk systembegreb konstitutionel nødret er. Artiklen redegør for og vurderer ligeledes kort og overordnet 2) hjemmelsgrundlaget for konstitutionel nødret i Danmark, 3) de faktiske omstændigheder til konstitution af konstitutionel nødret, 4) kravene ved anvendelsen af konstitutionel nødret, 5) domstolsprøvelsen af konstitutionel nødret samt 6) eventuelt ansvar for fejlskøn, misbrug m.v. under den konstitutionelle nødret.

Artiklen vedrører således det helt exceptionelle tilfælde, hvor konstitutionel nødret skulle komme til overvejelse og mulig anvendelse, herunder ved meget alvorlige pandemier. Der var en grundlovshjemlet nødret i fx Weimar-republikken.

 

Klart ulovlig dansk momspraksis vedrørende momsfradrag for erstatninger og skader – 22. januar 2020

Det følger af Momsstyrelsens egen retsopfattelse i Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit D.A.11.1.8.1, at for momssubjekterne (fysiske og juridiske personer) begunstigende og/eller bebyrdende momspraksis vedrørende skader og via angivet praksis erstatninger herfor ”…er ikke lovfæstet, men reguleret dels af domstolspraksis, dels af administrativ praksis.” Der er i vejledningen alene henvist til en afgørelse fra Momsnævnet fra 1968. Det er ikke sig selv EU-retsstridigt, medmindre den omhandlede praksis i sig selv er EU-retsstridig/stridende mod momssystemdirektivet og/eller retssikkerhedsprincippet, men det er en klar krænkelse af Grundlovens § 3, § 43, 1. led, og efter omstændighederne § 46, stk. 1.

RSN Advokatfirma kan rådgive din virksomhed om fx et princip om retsbeskyttede, berettigede forventninger inden for EU-retten og/eller foretage en selvstændig prøvelse af den underliggende momsret i momssystemdirektivet.

 

RSN Advokatfirma bistår erhvervsklient med juridisk notat i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar vedrørende ændring af reglerne om beskatning af fri bil – 12. december 2019 

Hvis din virksomhed og/eller fx organisation har lignende behov, så er RSN Advokatfirma specialist i lovgivningsproces. Således at potentielle og reelle juridiske, politiske, administrative og/eller økonomiske problemer kan findes hurtigst muligt i lovgivningsprocessen. Og oplyses over for det pågældende ressortministerium m.v. Til gavn for alle parter og interessenter.

 

RSN Advokatfirma har opnået medhold i Procesbevillingsnævnet og har opnået hjemvisning til Civilstyrelsen i principiel sag vedrørende erstatning ved investering i værdipapirer m.v. på en kendt investeringsplatform – hvilke muligheder giver det for dig og/eller jer – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået medhold ved Procesbevillingsnævnet og opnået hjemvisning til Civilstyrelsen til fornyet behandling i principiel sag vedrørende erstatning ved investering i værdipapirer m.v.

Han du og/eller I ligeledes tabt penge via fx tekniske fejl på fx kendte investeringsplatforme, så er du og/eller I meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

 

RSN Advokatfirma har bistået i sag om falsk underskrift, hvori politiet har opgivet sigtelsen – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om falsk underskrift, hvori politiet har opgivet sigtelsen.

Hvis og/eller I er sigtet eller tiltalt for fx overtrædelse af skatte-, moms- og afgiftslovgivningen, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

 

RSN Advokatfirma har fået ændret en afgørelse om afsoning i udlandet og afgørelse om udlevering til afsoning i Sverige – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om afsoning i Sverige og udlevering til Sverige, hvori der er givet medhold i, således at klienten kan afsone i Danmark og ikke skal udleveres til Danmark. 

Hvis og/eller I har problemer med afsoning eller udlevering til andre lande i fx skatte-, moms- og afgiftssager, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.