d
Follow us
  >  Nyheder

EU-KOMMISSIONEN APPELLERER “APPLE-DOMMEN” VEDR. ULOVLIG STATSSTØTTE VIA SKATTEBEGUNSTIGELSER “INTERNT” I EU-DOMSTOLEN – 25. SEPTEMBER 2020

EU-kommissionen har d.d. meddelt, at “Apple-dommen” vedr. ulovlig statsstøtte via skattebegunstigelser appelleres af EU-kommissionen “internt” i EU-domstolen. Således skal EU-domstolen prøve/vurdere, hvorvidt Retten (1. instans “internt” i EU-domstolen i den omhandlede sag/selvstændig ret under TEU) har foretaget en fejlagtig prøvelse/vurdering af et eller flere retsspørgsmål. Alene retsspørgsmål (jus) kan prøves via appellen.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1746

RSN ADVOKATFIRMA FØRER GERNE RETSSAG OM AFSKÅRET KLAGEADGANG FOR EJENDOMSVURDERINGER UNDER BL.A. EMRK OG EU’S GRUNDRETTIGHEDER – 14. SEPTEMBER 2020

RSN Advokatfirma fører gerne en principiel retssag herom mod Skatteministeriet under EMRK og EUs grundrettigheder. Hvis en eller flere klienter måtte ønske det.

RSN Advokatfirma fører i øjeblikket på vegne af klienter retssager mod Skatteministeriet vedrørende krænkelser af bl.a. EMRK og EUs grundrettigheder i forhold til 1) afskæring af anvendelse af relevante eller afgørende retsregler ved 1. instans ved domstolene (endelighedsbestemmelse) samt 2) i forhold til juridisk dobbelt- og økonomisk trippelbeskatning af aktionærlån (ca. 100 til ca. 125 i skatteprocent).

https://politiken.dk/indland/art7919613/Indgreb-mod-boligejere-kan-være-i-strid-med-menneskerettigheder

RSN ADVOKATFIRMA HAR INDGÅET FORLIG I RETSSAG PÅ VEGNE AF KLIENT – 24. AUGUST 2020

RSN Advokatfirma har indgået forlig på vegne af klient i en relativt set større retssag vedrørende bl.a. pant, således at klienten, der som modparten har været udsat for bedrageri, hverken kan mødes med bl.a. erstatningskrav, politianmeldelse eller krav om sagsomkostninger.

RSN Advokatfirma bistår meget gerne klienter med forligsmæssige løsninger i bl.a. retssager til begge parters bedste.

ARTICLE IN EUROPEAN TAXATION: DENMARK – JURIDICAL DOUBLE TAXATION AND ECONOMIC TRIPLE TAXATION OF SHAREHOLDER LOANS IN DENMARK: “CUM IN” UNDER DANISH TAX LAW – 15 July 2020

15 July 2020 I had an article published in European Taxation. The said article deals with 1) the unlawful domestic juridical double taxation and domestic economic triple taxation of shareholder loans in Denmark and 2) the illegal methodology used to create such taxation. The applied methodology is the for the individual tax payer the onerous equivalent of “Cum Ex” or the unlawful methodology applied in the major tax fraud scandal in Europe. A so-called pilot case is pending before the Eastern High Court (I am the attorney). Link to the article with link to the Danish city court cases in question is enclosed:

https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/European-Taxation/collections/et/html/et_2020_08_dk_1.html

LOVHJEMMEL, HJEMMEL, LIGHED OG SAMVIRKE MELLEM RETSGRUNDLAG INDEN FOR DANSK SKATTE-, MOMS- OG AFGIFTSRET – 15. juli 2020

Advokat Rasmus Smith Nielsens ph.d.-afhandling, der bl.a. har påvist 1) klart ulovlig mulighed for teoretisk og ikke mindst praktisk vilkårlig retsanvendelse inden for dansk skatte-, moms- og afgiftsret, og 2) som har udviklet en juridisk verifikationsmetode vedrørende uden for og inden lov, samt 3) har analyseret de teoretiske sammenhænge mellem de forskellige retsgrundlag og 4) har beskrevet de forskellige hjemmelskrav, er afvist af det af Københavns Universitet nedsatte ph.d.-bedømmelsesudvalg (tre medlemmer). Ph.d.-afhandlingen kommer således ikke til forsvar på den fastsatte dato den 11. september 2020. Årsagen hertil er i hovedtræk, at bedømmelsesudvalget har vurderet, at afhandlingen mangler forskningshøjde og er holdningspræget. Det er helt modsat – det er fx Skatteministeriet og Kammeradvokaten, som begår fortsatte juridisk verificerbare klare retsbrud inden for skatte-, moms- og afgiftsretten. Og det går fortsat ud over en række skattesubjekter og/eller statskassen samt hindrer den fulde demokratiske styring af området. Afhandlingen er derfor d.d. udgivet på www.ssrn.com.

EU-DOMSTOLEN ANNULLERER EU-KOMMISSIONENS AFGØRELSE OM ULOVLIG IRSK STATSSTØTTE VIA SKATTEFORDELE TIL APPLE – 15. juli 2020

EU-domstolen annullerede d.d. EU-Kommissionens afgørelse om ulovlig irsk statsstøtte på 13 milliarder EUR via skattefordele til Apple. Årsagen hertil var, at EU-Kommissionen ikke under TEUF art. 107 havde tilstrækkeligt bevist, at der forelå ulovlig statsstøtte via skattefordele til Apple. Læs pressemeddelelsen fra EU-domstolen via dette link:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf

RSN Advokatfirma har opnået fri proces til førelse af principiel retssag – 25. juni 2020

RSN Advokatfirma har opnået fri proces via klients retshjælpsforsikring (indboforsikring) til førelse af principiel retssag inden for entrepriseret, obligationsret og køberet.

RSN Advokatfirma har den 19. juni 2020 på www.ssrn.com publiceret følgende retlige analyse af forliget i Udbytteskatteskandalen (Cum ex): – 19. Juni 2020

THE DANISH “CUM EX” SETTLEMENT – ABOVE OR UNDER THE RULE OF DANISH LAW? TAXATION BY LAW OR BY SETTLEMENT?

This article’s findings or conclusions are the following:

(i) The Danish “cum ex” settlement regarding tax fraud winnings must be in full congruence with statutory authority, since any write down or annulment of tax debt are encompassed by art. 43, first indent of the Danish Constitution (requirement of statutory authority to impose, alter or repeal tax, VAT and excise).

(ii) Danish public law settlements, including public law settlements within tax, VAT and excise law, must under case law be fully congruent with the relevant legal basis of the area in question (e.g. statutory authority). Furthermore, such a state of law is in congruence with EU law (supranational law), since EU law cannot be bypassed or circumvented via public law settlements.

(iii) Under Danish law or EU law circulars have no legally binding effect in an individual onerous direction for the subjects of taxation. But surely, unlawful circulars, which are not evidently contrary to the legal basis, are legally binding in a beneficial way for the subjects of taxation under a principle of equality or a principle of justified legal expectations. And there is no sufficient legal basis in the Act of the Budget, etc., for a write down or annulment of tax debt, including via settlement.

(iv) However, there is legal basis in art. 13, 14 and/or 16 of the Act on Debt Collection for a write down or annulment of tax debt via settlement, including extraordinarily also tax fines.

(v) Nevertheless, Danish law 5-1-2 will under lawful criterions derived or construed from e.g. case law hinder the Danish “cum ex” settlement regarding tax fraud winnings under the common perception of morality. But this result is with substantial uncertainty given the legal basis (judicial review of a common perception of morality).

(vi) From a tax advice perspective each specific case requires individual tax advice from e.g. Danish tax attorneys to the tax evaders and/or to the Danish tax authorities.

 

Ajos-dommen d.d. “revisited” – EU-domstolen har handlet uden for sine tildelte kompetencer/ultra vires under Bundesverfassungsgericht (den tyske forfatning og EU-forfatningen selv) – 5. maj 2020

EU-domstolen har under den tyske forfatning og EU-forfatningen selv, som fortolket og forsvaret af Bundesverfassungsgericht (Den Tyske Forfatningsdomstol), d.d. konkret handlet uden for sine tildelte kompetencer/ultra vires. Dommen er for så vidt angår spørgsmålet om hjemmelsmangler kongruent med Ajos-dommen (U.2017.824H). Hjemmelsmanglerne har dog forskellig karakter, jf. også den tjekkiske forfatningsdomstol i en lignende sag. EU-domstolen er ikke selvstændig traktatgivende magt.

https://lnkd.in/e3BBHrJ

Man skal også mindes professor i EU-ret Hjalte Rasmussen.

RSN Advokatfirma er ekspert i hjemmel, som er afgørende for den politisk-demokratiske styring og retssikkerheden, og fører en række retssager og klagesager bl.a. herom.

 

Ingen krænkelse af kapitalens fri bevægelighed i TEUF art. 63 som følge af italiensk afgift på finansielle transaktioner vedrørende derivater – 30. april 2020

EU-domstolen har d.d. i sag C-565/18, Société Générale S.A., efter det oplyste fastlagt, at alene TEUF art. 63 (kapitalens fri bevægelighed) var til prøvelse. Og at italiensk afgift på finansielle transaktioner vedrørende derivater ikke var krænket under TEUF art. 63, fordi der efter det oplyste ikke forelå en restriktion i bestemmelsens forstand i forhold den omhandlede afgift, der pålægges uanset nationalitet og hjemsted. Det samme gjorde sig efter det oplyste gældende for rapporteringsforpligtelsen.

 

Ingen traktatstridig diskrimination på grundlag af tillagt beskatningsret i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomst og EU-medlemsstatsforskel i skatteprocent – 30. april 2020

EU-domstolen har d.d. fastlagt, at der ikke i henhold til TEUF art. 18 (nationalitetsdiskrimination) og art. 21 (Unionsborgerskabet) foreligger diskrimination, hvis en beskatningsret vedr. offentlig pension er henlagt til en stat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem EU-medlemsstater under kriteriet/hensynet statsborgerskab, således at denne henlæggelse medfører en højere skatteprocent i den ene stat (staten med beskatningsretten) end i den anden stat.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200054en.pdf

 

Straffefuldbyrdelseslovens § 112 er en retsstridig endelighedsbestemmelse – 1. instans administrativt er tillige dømmende magt – 28. april 2020

Det følger af U.2001.861H samt den statsretlige litteratur, at straffuldbyrdelseslovens § 112 er en retsstridig endelighedsbestemmelse (”…hvis der er tale om…”) under Grundlovens § 63, stk. 1, med grundlovsændrende retssædvane hertil. Den omhandlede bestemmelse skal tillige vurderes i sammenhæng med straffuldbyrdelseslovens § 111 (administrativ prøvelse).

Der er således meget væsentlige områder og forhold på straffuldbyrdelsesområdet, som d.d. er prøvelsesudelukkede (Kriminalforsorgens eller 1. instans’ afgørelse er endelig).

Der skal tillige foretages en prøvelse af straffuldbyrdelseslovens § 112 under EMRK art. 6 og EU-Charterets art. 41 og 47, jf. art. 52, stk. 3 (ret til en retfærdig rettergang), jf. retsplejelovens § 129.

 

EU-domstolen har suspenderet Den Særlige Klageret i Polen (dommeransvar) – 24. april 2020

EU-domstolen har ved kendelse foreskrevet særlige forholdsregler i en verserende traktatbrudssag mellem EU-kommissionen og Polen vedrørende den tilstrækkelige uafhængighed og upartiskhed af Den Særlige Klageret i Polen (dommerne i Den Særlige Klageret udpeges (meget) indirekte af Underhuset i det polske parlament). Således er Den Særlige Klageret i Polen, der varetager pådømmelse af disciplinært dommeransvar, suspenderet, indtil en dom fra EU-domstolen vedrørende de omtvistede traktatbrud foreligger.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf

 

Erstatningsansvarssag – “cum ex” og “cum in” – 3. april 2020

Der er ingen juridisk forskel – under mekanismen til fremkaldelse af de skatteretlige virkninger via ulovbestemt, reelt ubeskrevet obligationsret – på “cum ex” (dobbeltrefusion af udbytteskat) og “cum in” (juridisk dobbeltbeskatning af lovlige og ulovlige aktionærlån). Der er ingen “almindelige skatteretlige regler”, jf. ordlyden og forarbejderne til ligningslovens § 16 E, stk. 1, der kan give den virkning. Herudover er der en række andre værnsregler. RSN Advokatfirma skal for en ordens skyld gøre opmærksom på retsplejelovens §§ 48 og 49 (dommeransvaret). Men “forskellen” er d.d. gældende ret under to byretsdomme med én under fuld prøvelse og fast praksis fra Landsskatteretten.

https://www.sktst.dk/aktuelt/nyheder/skattestyrelsen-rejser-erstatningskrav-mod-et-stoerre-dansk-advokatfirma/

 

Juridisk cirkulær ikke-prøvelse via skatteforvaltningslovens § 48. stk. 1, og ingen hjemvisning – 1. april 2020

En byret (en dommer) har d.d. udledt eller fundet, at skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, forhindrede prøvelse af tabsfradrag for faktisk betalte beløb efter flere relevante retsgrundlag i en sag, hvor min klient m.fl. i henhold til straffedom er blevet bedraget (retten fandt på trods af overførsler til bedragerkonti og vidneforklaring dog ikke den faktiske betaling bevist i skattesagen). Årsagen hertil er, at Landsskatteretten ikke har behandlet spørgsmålet, og at der efter rettens vurdering ikke er den fornødne sammenhæng med det hos LSR alene behandlede spørgsmål om rentefradrag. Til gengæld bliver sagen ikke hjemvist til fornyet behandling ved fx Landsskatteretten. Således er min klient kun blevet behandlet under en del af de relevante retsregler uden adgang til prøvelse af mulig retlig reparation heraf med faktumprøvelse ved hjemvisningsinstansen. Det er juridisk cirkulær ikke-prøvelse. Sagen overvejes anket, jf. bl.a. forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, Grundlovens § 63, stk. 1, og grundlovsændrende retssædvane hertil samt EMRK. Retstilstanden i den konkrete sag er efter min opfattelse en slags mild DDR-ret.

 

Retspraksis og praksis til ligningslovens § 16 E, stk. 1, er d.d. stadfæstet af tre byretsdommere (national juridisk dobbeltbeskatning og økonomisk trippelbeskatning) – 30. marts 2020

Retspraksis og praksis til ligningslovens § 16 E, stk. 1, er d.d. stadfæstet af tre byretsdommere i en sag ført af RSN Advokatfirma. Det er således fortsat gældende ret, at lovlige og ulovlige aktionærlån skal juridisk dobbeltbeskattes (en skatteprocent på ca. 100 under “topskatten”) og økonomisk trippelbeskattes (en skatteprocent på ca. 125 under “topskatten”). Udbetalingen er i sig selv skattepligtsudløsende. Således vil alene lønindberetning uden tilbagebetaling også kvalificere de nævnte skattemæssige virkninger. Der er desuden lavet en mulig retlig “cum in”-adgang for Skatteministeriet.

Retten vurderede ikke, at fx klar retspraksis til EMRK kunne føre til et andet resultat (ekspropriativ og/eller pønal beskatning), ligesom Landsskatteretten efter rettens vurdering havde foretaget de fornødne faktiske og retlige undersøgelser. RSN Advokatfirma er helt uenig i subsumptionen og resultatet, herunder Skatteministeriets retssagsførelse, men vil nu grundigt drøfte med min klient, hvorvidt klienten ønsker at indbringe sagen for landsretten og ultimativt enten Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller EU-domstolen.

 

EU-domstolen har d.d. afvist prøvelse af del af den polske retsreform – 26. marts 2020

EU-domstolen har d.d. afvist prøvelsen via præjudiciel forelæggelse af en del af den polske retsreform (disciplinære sanktioner over for dommere). Årsagen var, at sagerne ikke indeholdt et EU-retligt element i forhold til TEU art. 19, stk. 1, 2. pkt., eller andre EU-retlige bestemmelser inden for de præjudicielle spørgsmål. EU-domstolen rettede ikke de præjudicielle spørgsmål. Men EU-domstolen fastslog, at en præjudiciel forelæggelse for Domstolen ikke i sig selv må medføre disciplinære sanktioner for dommere i Polen.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200035en.pdf

 

Godtgørelse for uretmæssige anholdelser – 26. marts 2020

RSN Advokatfirma har g.d. på vegne af en klient opnået godtgørelse hos Statsadvokaten i København for uretmæssige anholdelser. De omhandlede anholdelser var en af følge af, at anklagemyndigheden ikke udleverede de relevante eller afgørende akter, hvorfor den del af sagen blev løst uden akter via de svenske myndigheder. Sagen viser, at man meget desværre som advokat skal være opmærksom på, hvorvidt man modtager samtlige, relevante eller afgørende akter, men at der retmæssigt godtgøres for virkningerne heraf, hvis det opdages. Der har ud fra det oplyste i pressen vist været lignende problemer i “Britta Nielsen-sagen”. Spørgsmål om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er endnu ikke endeligt afgjort (om det skal indbringes for Rigsadvokaten).

 

EU-tiltrædelseslov kendt ugyldig i Tyskland – 20. marts 2020

Forfatningen (fx Grundgesetz i Tyskland og Grundloven i Danmark) skal overholdes såvel i fx Tyskland som i Danmark. Tysklands tiltrædelse ved lov af Den Europæiske Patent Domstol er kendt ugyldig af den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) som følge af tilsidesættelse af kravet i den tyske grundlov (Grundgesetz) om et kvalificeret flertal på mindst 2/3 i den tyske Bundestag (svarende til Folketinget i Danmark) ved en sådan overladelse af dømmende magt til EU.

 

Konstitutionel nødret – Covid19-virus i Danmark og i dansk forfatningsret? – 16. marts 2020 

Artikel er d.d. udgivet på www.ssrn.com:

Artiklen er en kort, hurtig og overordnet indgang til konstitutionel nødret i dansk forfatningsret. Den redegør kort og overordnet for, 1) hvilket retligt fænomen eller juridisk systembegreb konstitutionel nødret er. Artiklen redegør for og vurderer ligeledes kort og overordnet 2) hjemmelsgrundlaget for konstitutionel nødret i Danmark, 3) de faktiske omstændigheder til konstitution af konstitutionel nødret, 4) kravene ved anvendelsen af konstitutionel nødret, 5) domstolsprøvelsen af konstitutionel nødret samt 6) eventuelt ansvar for fejlskøn, misbrug m.v. under den konstitutionelle nødret.

Artiklen vedrører således det helt exceptionelle tilfælde, hvor konstitutionel nødret skulle komme til overvejelse og mulig anvendelse, herunder ved meget alvorlige pandemier. Der var en grundlovshjemlet nødret i fx Weimar-republikken.

 

Klart ulovlig dansk momspraksis vedrørende momsfradrag for erstatninger og skader – 22. januar 2020

Det følger af Momsstyrelsens egen retsopfattelse i Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit D.A.11.1.8.1, at for momssubjekterne (fysiske og juridiske personer) begunstigende og/eller bebyrdende momspraksis vedrørende skader og via angivet praksis erstatninger herfor ”…er ikke lovfæstet, men reguleret dels af domstolspraksis, dels af administrativ praksis.” Der er i vejledningen alene henvist til en afgørelse fra Momsnævnet fra 1968. Det er ikke sig selv EU-retsstridigt, medmindre den omhandlede praksis i sig selv er EU-retsstridig/stridende mod momssystemdirektivet og/eller retssikkerhedsprincippet, men det er en klar krænkelse af Grundlovens § 3, § 43, 1. led, og efter omstændighederne § 46, stk. 1.

RSN Advokatfirma kan rådgive din virksomhed om fx et princip om retsbeskyttede, berettigede forventninger inden for EU-retten og/eller foretage en selvstændig prøvelse af den underliggende momsret i momssystemdirektivet.

 

RSN Advokatfirma bistår erhvervsklient med juridisk notat i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar vedrørende ændring af reglerne om beskatning af fri bil – 12. december 2019 

Hvis din virksomhed og/eller fx organisation har lignende behov, så er RSN Advokatfirma specialist i lovgivningsproces. Således at potentielle og reelle juridiske, politiske, administrative og/eller økonomiske problemer kan findes hurtigst muligt i lovgivningsprocessen. Og oplyses over for det pågældende ressortministerium m.v. Til gavn for alle parter og interessenter.

 

RSN Advokatfirma har opnået medhold i Procesbevillingsnævnet og har opnået hjemvisning til Civilstyrelsen i principiel sag vedrørende erstatning ved investering i værdipapirer m.v. på en kendt investeringsplatform – hvilke muligheder giver det for dig og/eller jer – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået medhold ved Procesbevillingsnævnet og opnået hjemvisning til Civilstyrelsen til fornyet behandling i principiel sag vedrørende erstatning ved investering i værdipapirer m.v.

Han du og/eller I ligeledes tabt penge via fx tekniske fejl på fx kendte investeringsplatforme, så er du og/eller I meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

 

RSN Advokatfirma har bistået i sag om falsk underskrift, hvori politiet har opgivet sigtelsen – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om falsk underskrift, hvori politiet har opgivet sigtelsen.

Hvis og/eller I er sigtet eller tiltalt for fx overtrædelse af skatte-, moms- og afgiftslovgivningen, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

 

RSN Advokatfirma har fået ændret en afgørelse om afsoning i udlandet og afgørelse om udlevering til afsoning i Sverige – 26. november 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om afsoning i Sverige og udlevering til Sverige, hvori der er givet medhold i, således at klienten kan afsone i Danmark og ikke skal udleveres til Danmark. 

Hvis og/eller I har problemer med afsoning eller udlevering til andre lande i fx skatte-, moms- og afgiftssager, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.